Төсөв санхүү


ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:
Тус хэлтэст 2019 онд 7 ажилтны орон тоо, улсын төсвөөс 78673700 төгрөгийн санхүүжилт баталсан. Үүнээс:
1.    Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулалд 63645 мянган төгрөг буюу 81.0 %,
2.    Нийгмийн даатгалын шимтгэлд 7612.7  мянган төгрөг буюу 10.0 %,
3.    Бараа, үйлчилгээний бусад зардалд 544.8 мянган төгрөг буюу 0.7 %,
4.    Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалд 528.0  мянган төгрөг буюу 0.67 % тус тус эзэлж байна.

 

ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ХУВААРЬ:  2018, 2019

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ:  2015, 2016, 2017, 2018 

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН: 2016 он, 2017 он 2018 он 

ТӨСВИЙН ХЭЛБЭЛЗЭЛИЙН МЭДЭЭ 2019 ОН, САРААР:

Он, сар
2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08 2019.09 2019.10 2019.11 2019.12