Төсөв санхүү


ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:
Тус хэлтэст 2020 онд 6 ажилтны орон тоо, улсын төсвөөс 103808600 төгрөгийн санхүүжилт баталсан. Үүнээс:
1.    Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулалд 87432.6 мянган төгрөг буюу 84.2 %,
2.    Нийгмийн даатгалын шимтгэлд 11803.4  мянган төгрөг буюу 11.4 %,
3.    Бараа, үйлчилгээний бусад зардалд 311.5 мянган төгрөг буюу 0.3 %,
4.    Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалд 246.0  мянган төгрөг буюу 0.24 % тус тус эзэлж байна.

 

ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ХУВААРЬ:  2018, 2019, 2020

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ:  2015, 2016, 2017, 2018, 2019

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН: 2016 он, 2017 он 2018 он2019 он 

ТӨСВИЙН ХЭЛБЭЛЗЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020 ОН, САРААР:

Он, сар
2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12